Политика за поверителност и обработване на лични данни

В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „Регламент 2016/679“), „НОЛД” ЕООД Ви информира за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни, целите, за които обработваме същите, мерките, които предприемаме за тяхната защита, Вашите права и начина за тяхното осъществяване.

 

  1. Информация за администратора на лични данни

„НОЛД” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205435275, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро” № 5, ет. 4, ап. 17, тел: +359 897 976979; e-mail: hello@thenold.com

 

  1. II. Основания за обработване на личните Ви данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания, предвидени като правомерни съгласно чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните:

а/ за изпълнение на договор или в процеса на преддоговорни отношения;

б/ при предвидено задължение по закон;

в/ при изрично съгласие от Ваша страна;

 

Представяме Ви следната по-подробна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от посоченото по-горе основание, на което ги обработваме:

 

а/ За изпълнение на договор или в процеса на преддоговорни отношения

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Целите на тази обработка са следните:

- установяване на Вашата самоличност;

- управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

- администриране на плащането на сумите за промотиране на продукт или колекция в сайта NOLD BY YOU;

- запазване на кореспонденция чата на NOLD BY YOU между ползватели на платформата

- изготвяне на профил на регистриран потребител;

- събиране на адрес, телефон и име с цел предаването им към трета страна Speedy за изготвяне на товарителница по доставка. Тази информация не се предоставя към страната която получава или съответно изпраща пратката. 

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

- лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

- данни за идентификация - трите имена;

- данни за направените товарителници чрез  API на Спиди;

- електронна поща, писма, и чатове с други потребители на NOLD BY YOU;

- информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с извършваните плащания за промотиране на гардероб или артикул се пазят от трети страни Stripe, Epay, Easypay;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни): пощенски оператори и куриерски фирми;

 

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока или действието на договора и задълженията по него, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

 

б/ при предвидено задължение по закон

Възможно е в закона или в друг нормативен акт да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 - задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

- удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например: по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), при задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

в/ след ваше съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

- имейл;

- телефон;

- адрес;

- имена;

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

Уебсайтът на дружеството  използва бисквитки съобразно посоченото в Политиката за бисквитките. Тяхното използване се осъществява след дадено от Вас съгласие за това.

 

III. Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Разширена информация за допълнителните cookies прилагани от платформата, на която е базиран NOLD, можете да намерите тук: Sharetribe / Cookies

Със даване на съгласието си при влизане на сайта на NOLD потребителя се съгласява тези данни да бъдат събирани и обработвани от Sharetribe в полза на NOLD, съобразени с Европейските регулации. 

 VI. Права на потребителите

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно правото на Европейския съюз и българското законодателство.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • право на достъп;
  • право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
  • право на ограничение на обработването;
  • право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
  • право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679;
  • право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Дружеството (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочените по-горе адреси на „НОЛД” ЕООД.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.